İhracat dayanaklarının kapsamı ve fiyatları artırıldı

Türk şirketlerinin memleketler arası pazarlardaki rekabet güçlerini artırmak için verilen takviyeler güncellendi.

Artırılan ihracat dayanaklarına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Destekler vaktin şartlarına adapte edildi

Düzenlemeyle ihracata yönelik devlet yardımları, yeni bir bakış açısıyla değişen global şartlara adapte edildi, yeni takviye düzenekleri getirildi.

Mevzuat sadeleştirildi

Uygulanan takviye programlarına ait mevzuat daha anlaşılır, yalın ve duru hale getirilirken içerik açısından ise şimdiki gelişmelere ahenk sağlayan, bütüncül, yenilikçi ve esnek bir sistematiğe sahip tek bir çatı oluşturuldu.

Danışmanlık ve raporlama sarfiyatları takviye kapsamına alındı

Yeni başlayan Pazara Giriş Projesi Hazırlama Dayanağı ile ihracata başlayan yahut gelişime açık olan ihracatçıların sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak gayesiyle amaç pazar, yurt dışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair alacakları danışmanlık ve rapor sarfiyatları desteklenecek.

Belgelendirme yüzde 50 oranında ve şirket başına yıllık 4 milyon liraya kadar desteklenecek

Buna nazaran, şirketlerin pazara giriş evrakları ile ruhsatlandırma ve kayıt süreçlerine ait sarfiyatları yüzde 50 oranında ve şirket başına yıllık 4 milyon liraya kadar desteklenecek.

Markaların yurt dışında tescil sarfiyatları yıllık 750 bin liraya kadar desteklenecek

Şirketlerin yurt içi marka tescil dokümanına sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ait sarfiyatları yüzde 50 oranında ve yıllık 750 bin liraya kadar karşılanacak. Şirketler, marka tescili ve korunmasına yönelik takviyeden en fazla 4 yıl mühletince yararlanabilecek.

Danışmanlık ve rapor masrafları proje başına 200 bin liraya kadar desteklenecek

Sürdürülebilir ihracat artışını sağlama odaklı amaç pazar, yurt dışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair alacakları danışmanlık ve rapor masrafları yüzde 50 oranında ve proje başına 200 bin liraya kadar desteklenecek. Bir şirketin en fazla 2 adet pazara giriş projesine takviye verilecek.

Pazar araştırması için ulaşım ve konaklama sarfiyatları faaliyet başına en fazla 100 bin liraya kadar desteklenecek

Şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması faaliyetine ait ulaşım ve konaklama masrafları yüzde 50 oranında ve faaliyet başına en fazla 100 bin liraya kadar karşılanacak.

Şirketler yurt dışı pazar araştırması faaliyeti dayanağından bir takvim yılında azami 5 sefer olmak üzere en fazla 20 sefer yararlanabilecek.

Hedef ülke takviyeleri ve yurt dışı fuarlar desteklenecek

Tüm dayanak ögelerinde maksat ülkelere yönelik dayanak oranları ek 25 puana kadar artırıldı.

Yurt dışı fuar iştirakçileri tarafından yurt dışı fuar tertibi kapsamında gerçekleştirilen fuar iştirakleri ve ferdî iştirakler, bir takvim yılı içinde başlayan en fazla 5 fuara mahsus olmak üzere yurt dışı fuar iştirakçisinin stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle yurt dışı fuar takviyesi temel fiyatı üzerinden desteklenecek.

Yurt dışı genel nitelikli fuar 150 bin lira, sektörel nitelikli fuar 250 bin lira desteklenecek

Yurt dışı fuar iştirakçilerine fuar bazında ödenecek dayanak fiyatı, yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 150 bin lirayı, sektörel nitelikli olması halinde 250 bin lirayı geçemeyecek.

İhracat Genel Müdürlüğü’nün belirlediği fuar 750 bin lira desteklenecek

İhracat Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen yurt dışı itibarlı fuarlardan biri olması halinde 750 bin lirayı geçemeyecek.

Yurt dışı fuara ait belirlenen takviyeye temel meblağ; metrekare başına yaklaşık toplam maliyetin yüzde 50’sini, belirlenen amaç ülkelerde yüzde 70’ini, belirlenen gaye ülkelerde düzenlenen fuarlara iştirak eden ve gaye bölümlerde iştigal eden yurt dışı fuar iştirakçileri için yüzde 75’ini aşamayacak.

Yurt dışı fuar iştirakçileri bir takvim yılı içinde en fazla 2 fuar için yurt dışı itibarlı fuar takviyesinden faydalanabilecek.

İhracat Genel Müdürlüğünün belirlediği fuarlar 2 milyon liraya kadar en fazla yüzde 75 desteklenecek

Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenen fuarlarda gerçekleştirilecek yurt dışı fuar organizatör tanıtım faaliyetleri ile yurt dışı fuar organizatörünce yurt dışı fuar iştirakçilerinin iştirakiyle düzenlenecek ikili iş görüşmesi faaliyeti toplamda 2 milyon liraya kadar en fazla yüzde 75 desteklenecek.

İkili iş görüşmesi faaliyeti toplamda 1 milyon liraya kadar en fazla yüzde 50 oranında desteklenecek

Bu kapsam dışında kalan fuarlarda gerçekleştirilecek yurt dışı fuar organizatör tanıtım faaliyetleri ile yurt dışı fuar organizatörünce yurt dışı fuar iştirakçilerinin iştirakiyle düzenlenecek ikili iş görüşmesi faaliyeti ise toplamda 1 milyon liraya kadar en fazla yüzde 50 oranında desteklenecek.

Yurt dışı fuar takviyesi kapsamında KOBİ’lerin daha yüksek oranda ve daha fazla sayıda fuara iştirakleri teşvik edildi ve daha faal fuar tertiplerinin düzenlenmesi gayesiyle takviyeler farklılaştırılıp artırıldı.

Yurt içi fuar dayanağının kaideleri:

Yurt içi fuarın dayanak kapsamına alınması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından açıklanan ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan yıllık yurt içi fuar takviminde bulunması ve en son düzenlenen yurt içi fuarda yahut düzenlenen en son 3 fuardan en az 2’sinde; yabancı ziyaretçi sayısının en az 1.500 olması, yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısına oranının yüzde 10’un üzerinde olması, toplam iştirakçi sayısının en az 400 olması, yabancı iştirakçi sayısının toplam iştirakçi sayısına oranının yüzde 10’un üzerinde olması, iştirakçilere tahsis edilen stant alanının en az 10 bin metrekare olması, yabancı iştirakçilere tahsis edilen toplam stant alanının en az 300 metrekare olması gerekecek. Bu fıkrada yer alan kaideleri taşıyan yurt içi fuarlar ortasından, dış ticaret siyasetleri, ihracat stratejileri ve ekonomik öncelikler doğrultusunda belirlenenler takviye kapsamına alınacak.

Bir takvim yılında, dayanak kapsamına alınmış yurt içi fuarlar ortasında muhakkak bir mevzuda fuar bulunmaması durumunda, 6 kaideden en az 4’ünü taşıması şartıyla, o husustaki fuarlar ortasından dış ticaret siyasetleri, ihracat stratejileri ve ekonomik öncelikler doğrultusunda belirlenenler takviye kapsamında pahalandırılacak.

Yurt içi fuar katılımcıları 80 bin liraya kadar desteklenecek

Yurt içi fuar iştirakçileri tarafından yer kirası ve stant masrafları için ödenen fatura sarfiyatları yüzde 50 oranında, 80 bin liraya kadar desteklenecek.

Yurt içi fuar için yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri 1 milyon 500 bin liraya kadar desteklenecek

Yurt içi fuar organizatörlerinin tanıtım projelerine verilecek ön uygunluğa istinaden, tanıtım sarfiyatları yüzde 50 oranında, her bir yurt içi fuar için yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri 1 milyon 500 bin liraya kadar desteklenecek.

Yurt içinde gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri 500 bin liraya kadar desteklenecek

Yurt içi fuarın yurt içinde gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri 500 bin liraya kadar desteklenecek.

Yurt içi fuar organizatörleri tıpkı yurt içi fuar için azami 10 sefer bu takviyeden yararlanabilecek.

Yurt içi fuar iştirakçileri bir takvim yılı içinde başlayan azami 3 fuar iştiraki için dördüncü fıkra kapsamındaki yer kirası ve stant masrafı dayanağından yararlanabilecek.

Yurt dışı şirket ve marka alım desteği yıllık 3 milyon liraya kadar

Yurt dışında yerleşik şirketlerin/markaların alımına yönelik mali ve hukuksal danışmanlık hizmetlerine ait sarfiyatlar yüzde 50 oranında ve yıllık 3 milyon liraya kadar desteklenecek.

İleri teknolojiyi içeren marka desteği 7 milyon 500 bin liraya kadar

Yurt dışında yerleşik şirketin ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olması halinde dayanak limiti 7 milyon 500 bin liraya kadar çıkabilecek.

Teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderleri 45 milyon liraya kadar desteklenecek

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz masraflarının Türk lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 45 milyon liraya kadar desteklenecek.

Yurt içindeki yerleşik firmalar 30 milyon liraya kadar desteklenecek

Yurt dışında yerleşik şirkete ilişkin markanın alımında kullanılan kredinin faiz masraflarının Türk lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 30 milyon liraya kadar karşılanacak.

Faiz dayanağı ölçüsü ödenen faiz masrafının yüzde 50’sini aşamayacak. Bu takviye, birinci faiz ödeme tarihinden itibaren 5 yıl içinde gerçekleştirilen faiz ödemelerine verilecek.

Küresel tedarik zinciri takviyesi şirket başına 15 milyon liraya kadar desteklenecek

Küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi kapsamında şirketlerin makine/ekipman/donanım/yazılım alımı; eğitim, danışmanlık ile sertifakasyon, test/analiz, eser doğrulama sarfiyatları 2 yıl mühletince yüzde 50 oranında ve şirket başına 15 milyon liraya kadar desteklenecek. Bir şirketin 1 global tedarik zinciri yetkinlik projesine takviye verilecek.

Yurt dışı depo kira masrafı yıllık en fazla 4 milyon liraya kadar karşılanacak

Küresel tedarik zincirine yönelik olarak yurt dışı ana endüstriye orjinal modül üreten ve/veya tedarik eden şirketlerin Türkiye’de üretilen eserlerinin pazarlandığı yurt dışı depo kira sarfiyatı ile depolama hizmetlerine ait masrafları yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 4 milyon liraya kadar karşılanacak.

Şirketler global tedarik zincirine yönelik depo kira ile depolama hizmetlerine yönelik masraf takviyesinden her bir ülke için en fazla 4 yıl yararlanabilecek.

Tanıtım ve ünite kira desteği yıllık 2 milyon liraya kadar desteklenecek

Şirketlerin Türkiye’de üretilen eserlerin pazarlandığı yurt dışı ünitelerinin kira masrafları ile paylaşımlı ofislere ait üyelik sarfiyatları her bir ünite başına yıllık 2 milyon liraya kadar yüzde 50 oranında desteklenecek.

Şirketler kira sarfiyatı takviyesinden her bir ülke için en fazla 4 yıl yararlandırılacak. Bir şirket en fazla 25 ünite için kira dayanağından faydalanabilecek.

Birim kira takviyesine paylaşımlı ofislere ait üyelik aidatı da dahil edildi.

Türkiye’de üretilen eserlerin yurt dışındaki tanıtım masrafları yıllık 2 milyon 500 bin lira desteklenecek

Yurt dışı ünitesi bulunan şirketlerin, Türkiye’de üretilen eserler ile ilgili yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama masrafları yüzde 50 oranında ve yurt dışı ünitesinin bulunduğu her bir ülke için yıllık 2 milyon 500 bin liraya kadar desteklenecek.

Yurt dışı ünitesinin bulunmadığı ülkelerde anıtım ve pazarlama sarfiyatları yıllık en fazla 2 milyon 500 bin liraya kadar destek

Desteklenen yurt dışı ünitesi bulunan şirketlerce, yurt dışı ünitesinin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen eserlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama sarfiyatları, yurt içi marka tescil evrakı bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil dokümanına sahip ya da marka tescili için başvurulmuş olması şartıyla yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 2 milyon 500 bin liraya kadar karşılanacak.

Yurt dışında marka tescili yapılmış eserlerde tanıtım ve pazarlama giderleri yıllık en fazla 4 milyon liraya kadar desteklenecek

Yurt dışı ünitesi bulunmayan fakat yurt içi marka tescil dokümanı olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil evrakına sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış şirketlerce Türkiye’de üretilen eserlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama masrafları yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 4 milyon liraya kadar desteklenecek.

Tanıtım dayanağından şirketler en fazla 4 yıl yararlandırılacak.

Eximbank destekleri

Eximbank tarafından kullandırılan orta ve uzun vadeli yatırım malı niteliğindeki mal ihracatı alıcı kredilerinde (yurt içi ve/veya yurt dışı bankalar aracılığıyla kullandırılan alıcı kredileri ile alıcı yahut bankasının kredi hesaplarında izlenen iskonto kredileri dahil) Eximbank’ın uyguladığı faiz oranı ile referans ticari faiz oranları ortasındaki farka tekabül eden faiz sarfiyatının tamamı desteklenecek.

Eximbank hissesine düşen masraflarının ihracat kredi sigortası kapsamında tazminat fiyatları yıllık en fazla 20 milyon liraya kadar olan kısmı desteklenecek

Bu karara istinaden, Eximbank ihracat kredi sigortası programları dahilinde sigorta kapsamına alınan ve yıllık olarak düzenlenen reasürans mutabakatı çerçevesinde reasüre edilen risklerden doğan tazminat ödemeleri sonucunda oluşan ziyan rasyosunun takvim yılı bazında yüzde 60’ın üzerine çıkması durumunda, bu oranın üzerinde kalan tazminat meblağlarının reasürans muahedesinde belirlenen Eximbank hissesine düşen masraflarının yıllık en fazla 20 milyon liraya kadar olan kısmı karşılanacak.

Eximbank’tan reasürans meblağının yetersiz olması durumunda, tazminat ödemelerinin reasüre edilemeyen kısmı yıllık  100 milyon lira desteklenecek

Karar kapsamında, Eximbank ihracat kredi sigortası programları dahilinde bilhassa yatırım malı makina, teçhizat üzere orta ve uzun vadeli sigortaya bahis spesifik nitelikteki mal ihracatının sigortalanmasına yönelik süreçlerde, Eximbank tarafından rastgele bir reasürör bulunamaması ve/veya reasürans meblağının yetersiz olması durumunda, Eximbank tarafından yapılan tazminat ödemelerinin reasüre edilemeyen kısmı yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 100 milyon liraya kadar desteklenecek.

Related Posts

Diyanet, faizin adını ‘diğer gelir’ diye değiştirdi

Önceki yıllarda aldığı faiz gelirleriyle eleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yeni bir hamle geldi. 2019’da 2 milyon 197 bin 374 TL …

Avrupalı, üretimi Türkiye’ye kaydırmak için harekete geçti

Almanya’nın Düsseldorf şehri 27-29 Eylül tarihleri arasında Düsseldorf Alüminyum Fuarı’na ev sahipliği yaptı. 1000’ün üzerinde katılımcı …

ABD’de mortgage faizi 14 yılın en yüksek düzeyinde

ABD’de mortgage sistemi faal olarak kullanılırken sistemin faizi de 14 yılın en yüksek düzeyindeki seyrini sürdürüyor. Ülkede daha evvel …

Geçen yıl 19 bin mali aracı kuruluş faaliyet gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) nazaran, mali aracı kuruluşlar dalında 2021 yılında 19 bin 1 teşebbüs faaliyette bulundu. Finansal hizmet …

Varlık Yönetimi Devi, Bu Kripto Paradan Aldı!

Lider kripto para Bitcoin (BTC) bugün gün içinde %5’ten fazla arttı. Ancak şimdi kırmızıda işlem görüyor. Uzmanlara göre, fiyat hareketi …

Ziraî girdi enflasyonu sürat kesmiyor: Yüzde 133

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) temmuz ayında da yükselişini sürdürdü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) datalarına nazaran Tarım-GFE’de …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.